Regulamin świadczenia usług

I. Pojęcia i postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług dietetycznych w zakresie doradztwa żywieniowego i układania jadłospisów dietetycznych świadczonych przez Usługodawcę – Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj z siedzibą w Odolionie, ul. Okrężna 163, prowadzącą działalność w gabinecie w Odolionie, ul. Okrężna 163, NIP 8911629095, REGON 368694859
 2. Pacjentem (Usługobiorcą) jest osoba, która akceptuje niniejszy Regulamin i zamawia usługę oferowaną przez Usługodawcę.
 3. Warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.
 4. Regulamin dotyczy konsultacji i usług udzielanych bezpośrednio w gabinecie, on-line oraz drogą teleinformatyczną.
 5. Konsultacje dokonywane przez Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj mają charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.
 6. Pacjent przyjmuje do wiadomości, iż usługi świadczone przez Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z uwagi na złożoność czynników środowiskowo-medycznych mających wpływ na efekt porad dietetycznych. Pacjent przyjmuje także do wiadomości, że konsultacje udzielane przez Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj zawierają indywidualną interpretację stanu zdrowia, wyników badań, a także oparte są na profesjonalnej wiedzy i doświadczeniu dietetyka. Ponadto wizyty oparte są na przeświadczeniu, że Pacjent nie zataił jakichkolwiek informacji i w wywiadzie żywieniowym oświadczył wyłącznie prawdę.
 7. Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj nie ponosi odpowiedzialności za usługi dietetyczne udzielone na skutek podania przez Pacjenta niepełnych i nieprawdziwych informacji, podania niepełnego stanu zdrowia, przedstawienia niepełnych informacji związanych ze stanem zdrowia czy przedstawienia niepełnych dokumentów lub/i badań.
 8. Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj może odmówić Pacjentowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku gdy:
  1. zachodzi przypuszczenie, że Pacjent jest nieletni (i nie posiada zgody opiekuna prawnego) lub niepoczytalny;
  2. zachowanie Pacjenta świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu, narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu podobnym do ww. lub zachowanie Pacjenta jest obraźliwe lub narusza dobra osobiste pracowników Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj;
  3. udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi naruszałoby obowiązujące przepisy prawa lub zasady etyki lub naruszałoby prawa osób trzecich;
  4. udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi może zagrażać zdrowiu lub życiu Pacjenta;
  5. udzielenie konsultacji dietetycznej przewyższa umiejętności lub wiedzę pracowników Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj.
 9. Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy służbowej wszelkich informacji podawanych na wizytach i w formularzach, które nabyło w związku ze świadczeniem usług.

II. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

 1. W ofercie znajdują się porady dietetyczne, układanie indywidualnych jadłospisów dietetycznych oraz badanie składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej. Gabinet świadczy w szczególności następujące usługi: konsultacje dietetyczne, konsultacje w zakresie zdrowego żywienia, dietetyki klinicznej oraz edukacji zdrowotnej, terapie indywidualne, dla par i grupowe.
 2. Zamówienia przyjmowane są osobiście w trakcie konsultacji dietetycznych, drogą mailową lub telefoniczną.
 3. Usługodawca świadczy usługi w formie wizyt Pacjenta w siedzibie przy Ul. Okrężnej 163 w Odolionie , w formie konsultacji telefonicznej, mailowej, czy komunikatorów internetowych. Przebieg konsultacji w Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj został opisany na stronie www.dietetycznaporadnia.pl.
 4. Pierwsza konsultacja ma charakter zapoznawczy i odbywa się w formie wywiadu żywieniowo-zdrowotnego.
 5. Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj nie świadczy działalności leczniczej w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej, w szczególności nie udziela konsultacji i świadczeń zdrowotnych w rozumieniu tejże ustawy.
 6. Usługi świadczone przez Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj, w tym usługi on-line nie stanowią diagnozy lekarskiej, konsultacji medycznej i nie mogą zastępować Pacjentowi leczenia lub terapii, realizowanej przez podmiot prowadzący działalność leczniczą, w szczególności nie może zastępować konsultacji lekarskiej.
 7. Porady i usługi wykonywane są odpłatnie zgodnie z cennikiem na stronie www.dietetycznaporadnia.pl
 8. Jadłospisy wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania przekazywane są Pacjentom na wizytach w gabinecie lub w formie mailowej na wskazany przez Usługobiorcę adres.
 9. Każda konsultacja, usługa i wytworzone w związku z nimi informacje są indywidualnie przygotowane dla konkretnego Pacjenta stanowią własność intelektualną Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj i podlegają stosownej ochronie. Rozpowszechnianie ich, kopiowanie, odsprzedawanie, publiczne lub indywidualne udostępnianie ich bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione. Niezastosowanie się do powyższego zakazu będzie skutkowało odpowiednią odpowiedzialnością karną oraz majątkową. Pacjent ma prawo do pobierania udostępnionych dokumentów oraz drukowania całych stron lub fragmentów na użytek własny pod warunkiem nie naruszania praw autorskich.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dłuższe stosowanie zaleceń/planu dietetycznego bez wiedzy i opieki dietetyka Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj, a także nie ponosi odpowiedzialności za skutki samodzielnego modyfikowania diety przez Pacjenta.

III. Obowiązki Pacjenta korzystającego z konsultacji dietetycznych w formie stacjonarnej w siedzibie Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj

 1. Usługodawca podczas wizyty wstępnej w gabinecie stacjonarnym przeprowadza dokładny wywiad żywieniowo-zdrowotny w ramach konsultacji wstępnej. Zamawiający tym samym dostarcza dane potrzebne do ułożenia diety wraz z ewentualnymi odpowiedziami na dodatkowe pytania zadane przez Usługodawcę w trakcie konsultacji.
 2. Po pierwszej konsultacji, w terminie do 10 dni roboczych Usługodawca zobowiązany jest umówić Pacjenta na drugą wizytę na której ma miejsce odbiór i omówienie diety lub przesyłać materiały drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail).
 3. Nieodwołanie wizyty 24-godziny przed jej zaplanowanym terminem związane jest z koniecznością opłaty wartości wizyty na konto poradni w przeciągu 24 godzin

IV. Obowiązki Pacjenta korzystającego z konsultacji dietetycznych w formie on-line

 1. Zamawiający wybierający współpracę z Usługodawcą w opcji on-line mailowej wypełnia ankietę z pytaniami (wywiad żywieniowo-zdrowotny) w formie elektronicznej i zobowiązany jest przysłać ją na wskazany adres mailowy. Pacjent jest zobowiązany opisać swój obecny stan zdrowia, wyniki badań laboratoryjnych jeśli takowe posiada, informacje o aktywności fizycznej, alergiach, nietolerancjach pokarmowych lub/i dolegliwościach ze strony przewodu pokarmowego. Wypełniony plik wywiadu Pacjent odsyła na adres e-mailowy Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą aplikacji na stronie internetowej www.dietetycznaporadnia.pl
 2. Na tej podstawie Usługodawca opracuje indywidualny produkt w formie określonego rodzaju diety wraz z zaleceniami jej stosowania.
 3. Pacjent wyrażający wolę skorzystania z usługi w formie on-line za pośrednictwem komunikatorów internetowych (np. Skype) powinien posiadać odpowiednie wyposażenie techniczne umożliwiające dostęp do Internetu oraz odpowiednią jakość połączenia.
 4. Usługa on-line poprzedzona jest ustaleniem i zarezerwowaniem terminu jej wykonania pomiędzy pracownikiem Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj a Pacjentem. W przypadku gdy o ustalonej godzinie realizacji usługi oraz w okresie następnych 15 minut Pacjent nie skontaktuje się z Usługodawcą, a po stronie Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj zachodzi gotowość do świadczenia usługi, wówczas powoduje to brak obowiązku zwrotu opłaty uiszczonej przez Pacjenta oraz oznacza prawidłowe wykonanie usługi.
 5. Po pierwszej konsultacji w formie on-line, w terminie do 10 dni roboczych Usługodawca przesyła droga elektroniczną (pocztą e-mail) ułożony plan żywieniowy i zalecenia dla Pacjenta.
 6. Nowe diety zamawiane w trakcie opieki dietetycznej, Usługodawca zobowiązany jest przesłać w przeciągu 10 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.
 7. Rezerwacja wizyty może być dokonana telefonicznie pod nr tel. +48 510739790 lub mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą kalendarza wizyt na stronie internetowej www.dietetycznaporadnia.pl
 8. Konsultacja prowadzona przez Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj w formie usługi on-line telefonicznej lub przez komunikator Skype polega na zadaniu pytań przez dietetyka wraz z prośbą o dokładny opis problemu i - jeśli to możliwe - przesłanie wyników aktualnych badań Pacjenta. Każda konsultacja, bez względu na formę jej realizacji stanowi usługę w rozumieniu niniejszego regulaminu i jest płatna. Łączny czas konsultacji drogą telefoniczną lub przez komunikator Skype nie może przekroczyć czasu wykupionej przez Pacjenta usługi. Przekroczenie wykupionego czasu będzie podlegało dodatkowym opłatom. Pacjent zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami, znajdującymi się na stronie internetowej www.dietetycznaporadnia.pl, które mają za zadanie przygotować Pacjenta do wizyty w ramach usług świadczonych przez Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj.

V. Obowiązki Usługodawcy

 1. Przy deklaracji wykupienia przez Pacjenta pakietu (1, 3 lub 6-miesięcznego) i od momentu otrzymania płatności, przy spełnieniu powyższych obowiązków, Usługodawca zobowiązuje się do ułożenia diety w terminie do 10 dni roboczych od wizyty wstępnej, oraz przekazania jej na wizycie w gabinecie lub w formie on-line na wskazany przez Pacjenta adres mailowy.
 2. W przypadku wielomiesięcznych pakietów opieki dietetycznej (pakietu 3- i 6-miesięcznego), Usługodawca zobowiązuje się opracować i przesłać nowe diety w przeciągu 10 dni roboczych od dnia wizyty kontrolnej.
 3. Nowe diety zamawiane na wizytach kontrolnych lub zamawiane online w trakcie opieki dietetycznej w Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj, Usługodawca zobowiązany jest przesłać w przeciągu 10 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do stałego kontaktu z Pacjentem za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie w okresie trwania wybranego pakietu opieki dietetycznej.
 5. Modyfikacja otrzymanej diety w ramach pakietów współpracy (zmiana założeń diety, wykluczanie niektórych produktów, wymiana produktów/potraw itp.) jest dokonywana przez Usługodawcę wyłącznie w oparciu o konsultację kontrolną i wynik przeprowadzonego badania składu ciała. Konsultacja kontrolna powinna się odbywać co 3-4 tygodnie.
 6. Termin kolejnej wizyty kontrolnej ustalany jest na wizycie w gabinecie dietetyka. W celu zmiany terminu wcześniej umówionej wizyty Pacjent zobowiązany jest przełożyć ją z 48-godzinnym wyprzedzeniem (2 dni).

VI. Zgoda Pacjenta na leczenie dietetyczne

 1. Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) Pacjent wyraża zgodę na leczenie dietetyczne w Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj. Jednocześnie oświadcza, że udzielił wyczerpujących i prawdziwych informacji, co do stanu zdrowia – zgodnie z wywiadem żywieniowo-zdrowotnym. O wszelkich zmianach stanu zdrowia Pacjent jest zobowiązany powiadomić Usługodawcę.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. W przypadku zagadnień nieporuszonych w Regulaminie wszelkie sprawy regulowane są przez przepisy polskiego prawa.
 3. W przypadku jakichkolwiek zmian w Regulaminie, każdy Pacjent zostanie o nich poinformowany drogą elektroniczną na 14 dni przed wejściem ich w życie.
 4. Po zapoznaniu się z zaktualizowanym Regulaminem, przed jego wejściem w życie, Pacjent ma prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o braku akceptacji dla nowych zasad, co jest jednoznaczne z zakończeniem leczenia dietetycznego. Brak złożonego pisemnego oświadczenia jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu.
 5. Akceptując Regulamin, Pacjent oświadcza, iż:
  1. przyjmuje do wiadomości, że przygotowany dla niego indywidualny plan żywieniowy opiera się na aktualnej wiedzy naukowej, jednakże ze względu na niemożność przewidzenia pewnych mechanizmów zachodzących w organizmie człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia przez Pacjenta zamierzonych efektów,
  2. nie będzie samodzielnie dokonywać modyfikacji indywidualnych planów żywieniowych, a chęci zmian będzie konsultować z Usługodawcą,
  3. będzie stosować się do ułożonego jadłospisu i opracowanych zaleceń,
  4. wypełniając niezbędne formularze podaje swoje prawdziwe dane,
  5. przed przystąpieniem do stosowania otrzymanego, indywidualnego planu żywieniowego skonsultował się z odpowiednim lekarzem celem oceny stanu zdrowia oraz ustalenia braku przeciwwskazań do zaproponowanej diety i przeprowadzenia badania składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej,
  6. będzie prowadzić konsultacje z lekarzem w okresie stosowania diety,
  7. wszelkie materiały otrzymane w ramach usług mogą być przez Pacjenta wykorzystywane wyłącznie do osobistego użytku bez prawa do ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Usługodawcy

© 2018 - 2019 Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie strona24.com