Dane osobowe użytkowników

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj z siedzibą w Odolionie,Ul.Okrężna163 , NIP 8911629095, REGON 368694859

Inspektor Ochrony Danych

Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się:

 1. drogą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. pisemnie na adres Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj ,87-700 Odolion, Ul. Okrężna 163

W jakim celu Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj przetwarza moje dane?

Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj przetwarza dane osobowe użytkowników na podstawie i w związku z zawartą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną - art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W niektórych przypadkach, Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj może wymagać dodatkowej weryfikacji.

Ponadto, Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie usprawiedliwionych interesów - art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności przetwarzania danych osobowych w celach informowania użytkownika o umówionej wizycie, zbliżającym się terminie wizyty lub jej odwołaniu przez Dietetyka. Na tej podstawie prawnej Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj przetwarza dane osobowe w związku z prośbami o ocenę satysfakcji umówionej i zrealizowanej wizyty.

Natomiast w zakresie danych osobowe o stanie zdrowia (tzw. szczególna kategoria danych osobowych) Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj przetwarza te dane osobowe na podstawie wyraźnej zgody użytkownika art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. RODO.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • świadczenie na rzecz użytkownika usług opisanych w Regulaminie,
 • realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • umożliwienie użytkownikowi zarezerwowania terminu wizyty  i zapewnienie użytkownikowi informacji na temat takiej wizyty, w szczególności poprzez powiadomienie sms i e-mail o zarezerwowaniu terminu wizyty, powiadomienie sms i e-mail o zbliżającym się terminie wizyty, powiadomienie sms i e-mail o odwołaniu terminu wizyty, przesłanie informacji z prośbą o ocenę satysfakcji wizyty.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do zarezerwowania terminu wizyty. Brak zgody uniemożliwi zarezerwowanie terminu wizyty.

Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych o stanie zdrowia jest niezbędna do zadania pytań Dietetykowi. Brak zgody uniemożliwi zadanie pytania Dietetykowi.

Jaki zakres danych osobowych Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj może zbierać podczas umawiania wizyty?

Podczas umawiania wizyty w Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj może zbierać następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • datę i rodzaj wizyty.

Czy Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj przekazuje dane osobowe innym podmiotom (np. firmom, lekarzom)?

W przypadku zarezerwowania terminu wizyty , dane osobowe użytkownika podane podczas rezerwacji nie zostają przekazywany osobom trzecim.

Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj przekazuje również podmiotom zewnętrznym zanonimizowane ciasteczka (cookies) i inne zanonimizowane dane o użytkownikach Serwisu. Dane te nie pozwalają na odszyfrowanie aktywności konkretnego użytkownika w Serwisie, jak również nie pozwalają na jego identyfikację, ale pozwalają określić dane geograficzne, statystyczne i demograficzne użytkowników. Przekazywanie tych danych ma na celu poprawę funkcjonowania Serwisu przez zaimplementowanie odpowiednich narzędzi podwyższających atrakcyjność Serwisu.

Czy Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Z uwagi na zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi, w szczególności dotyczące utrzymania infrastruktury informatycznej, Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj nie może przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy moje dane osobowe będą widoczne dla innych osób i korzystających z Internetu?

Dane osobowe użytkownika takie jak imię lub nazwisko, pytanie zadane Dietetykowi nie mogą być widoczne dla osób korzystających z Internetu.

Czy Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj przetwarza dane osobowe użytkowników (pacjentów) w celach marketingowych?

Nie. Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj nie wykorzystuje danych osobowych użytkowników będących pacjentami w celach marketingowych.

Jak długo Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj będzie przechowywać moje dane osobowe?

Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Po zakończeniu umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub cywilnych.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Jakie są prawa użytkowników w związku z ich danymi osobowymi?

Prawo do sprzeciwu - art. 21 RODO.

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub w przypadku profilowania lub marketingu bezpośredniego.

Rezygnacja (wypisanie się) z otrzymywania informacji o umówionych wizytach, wniesienie sprzeciwu od otrzymywania próśb o wypełnienie ankiet satysfakcji po umówionej wizycie będzie oznaczała sprzeciw w stosunku do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli wniesienie sprzeciwu będzie odpowiadało prawu, w takim przypadku Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj nie będzie przetwarzał już danych osobowych w tym celu.

Prawo dostępu do danych - art. 15 RODO.

Każdy użytkownik ma prawo do uzyskania od Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj potwierdzenia, czy Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj przetwarza jego dane osobowe. Żeby przekazać potwierdzenie właściwej osobie i nie naruszyć tym samym praw innych osób, Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj może prosić o przekazanie dodatkowych informacji w celu potwierdzenia tożsamości.

Wykonując to prawo, każdy użytkownik może:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza EOG. Ponadto, każdy użytkownik może uzyskać kopię danych osobowych jakie są przetwarzane przez Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj.

Prawo do poprawiania danych osobowych - art. 16 RODO.

Każdy użytkownik ma prawo w dowolnym momencie poprawić dane osobowe go dotyczące, jeżeli dane osobowe przetwarzane przez Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj są nieprawidłowe. Każdy użytkownik ma również prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia dotyczących tych danych.

Prawo do bycia zapomnianym - art. 17 RODO.

Każdy użytkownik ma prawo do żądania usunięcia części lub całości swoich danych osobowych. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku:

 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych,
 • dane osobowe stały się zbędne dla celów w jakich Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj przetwarzał te dane osobowe,
 • wniesiony został sprzeciw zgodny z art. 21 RODO, a Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

Pomimo wykonania prawa do bycia zapomnianym Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj może w dalszym ciągu przetwarzać wszystkie lub część danych osobowych z uwagi m.in. na obowiązki prawne ciążące na Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj (np. obowiązki podatkowe) lub z uwagi na obronę lub dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania - art. 18 RODO.

Każdy użytkownik, zgodnie z art. 18 ROO, ma prawo do ograniczenia przetwarzania dotyczących go danych osobowych. Prawo to oznacza, że użytkownik ma prawo zażądać, aby jego dane osobowe nie były przetwarzane do czasu rozpatrzenia żądania. W takiej sytuacji użytkownik nie będzie miał dostępu tylko do takich funkcjonalności Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj.pl, które nie będą łączyło się z wykorzystaniem danych osobowych.

Prawo to można wykonać w następujących sytuacjach:

 • gdy użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych osobowych, jednak nie dłuższy niż 14 dni,
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych użytkownik zażądał ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy dane osobowe użytkownika przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania danych osobowych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy ochrona interesów, praw i wolności użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj, przetwarzając dane osobowe użytkownika.

Prawo do przenoszenia danych - art. 20 RODO.

Każdy użytkownik, zgodnie z art. 20 RODO, ma prawo do przenoszenia dotyczących go danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych oznacza, że użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym formacie dane osobowe, które dostarczył Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj. Dane te można przesłać dowolnemu podmiotowi. Można również wnioskować, żeby Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj przesłał te dane osobowe innemu, wskazanemu przez Użytkownika, administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Czy mam prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W jaki sposób Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj zabezpiecza dane osobowe?

Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są w szczególności:

 • regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa,
 • kontrolowanie dostępu do danych w ramach Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj,
 • metody kryptograficzne.

Kiedy Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj występuje jako tzw. podmiot przetwarzający?

W związku z zawieranymi umowami dotyczącymi świadczenia usług, Dietetyk może wprowadzać do oprogramowania komputerowego oferowanego im w ramach umowy dane osobowe osób, które nie są użytkownikami serwisu Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj. W tym celu Dietetyk może wprowadzać do tego oprogramowania dane osobowe. W zakresie dostarczania oprogramowania komputerowego dla Dietetyka Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj występuje jako tzw. podmiot przetwarzający, o którym mowa w art. 28 RODO. Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj jako podmiot przetwarzający przetwarza dane wyłącznie dla własnych celów prowadzenia Placówki oraz nie wykorzystuje ich we własnych celach.

Jak mogę się skontaktować w sprawie moich danych?

Kontakt w sprawie danych jest możliwy:

 • przez formularz kontaktowy,
 • za pośrednictwem e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • korespondencyjnie na adres siedziby
 • Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj 87-700 Odolion,ul. Okrężna 163

Gdzie znajdę regulamin i politykę prywatności serwisu Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj.pl?

Linki do regulaminów i polityki prywatności są zawsze w stopce strony, można je zobaczyć pod tymi adresami:


© 2018 - 2019 Poradnia Dietetyczna Oliwia Samoraj. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie strona24.com